ODBORY

SPEV

Hodiny spevu sú individuálne. Technická časť hodiny sa skladá z práce na dychovej opore, na správnom posadení tónu v "maske", na prirodzenej tvorbe vokálov a uvoľnení vonkajšieho a vnútorného hrdelného svalstva. Súčasťou hodiny je i práca s piesňami t.j.  správne frázovanie, výuka muzikálového štýlu spievania respektíve populárnych štýlov.

LEKTORI :


HERECTVO

Skupinové hodiny herectva sú zamerané na rozvíjanie základných predpokladov hereckej tvorby - uvedomelé prežívanie konkrétnej situácie v priestore, porozumenie a interpretácia textu, skupinové cvičenia slúžiace na rozvíjanie fantázie a tvorivosti, cvičenia zamerané na hlas a techniku reči, pochopenie a používanie vlastného tela, intelektu a emocionálnej pamäte. Hodina herectva je skupinová (max 10 žiakov).

LEKTORI :

  • Dušan Kaprálik viac info
  • Karol Čálik viac info


TANEC  
 
Tanec – Muzikálová prípravka (začiatočníci)
Hodina pozostáva zo základných cvičení jazzového a moderného tanca, na ktorých sa tanečníci učia správnej technike, správnemu prevedeniu, koordinujú telo, svalové skupiny, učia sa priestorovému videniu, dynamike, rozvíjajú tanečnosť a muzikalitu. Hodina pozostáva z troch častí :

1. Warm up - rozcvičenie: zahriatie organizmu, zahriatie jednotlivých svalových skupín tela.
2. Technické cvičenia: zamerané na konkrétne cvičenia jednotlivých častí tela, obtiažnosť prispôsobená k ich pohybovým schopnostiam, tanečníci sa učia v základoch izolovať telo, pracujú s priestorom, základné skokové variácie, chôdze, behy, sklzy, prevaly arď. Tieto kombinácie sa spájajú do menších choreografických celkov.
3. Warm down: upokojenie tela, posilňovacie cvičenie a strečing.

Tanec Muzikálová skupina (pokročilí)
Hodina tanca pozostáva zo základných cvičení moderného tanca (Jazz, Limon, Graham), na ktorých sa tanečníci učia správnej technike, koordinácii svalových skupín tela, výrazovosti, expresivite aj subtílnosti. Hodina je rozdelená na tri časti.

1. Warm - up rozcvičenie: pozostáva z úvodného zahriatia jednotlivých svalových skupín tela, strečingu, naťahovania.
2. Technické cvičenia: zamerané na konkrétne cvičenia jednotlivých častí tela, izolácie, zoznamovanie s priestorom, skoky, chôdze, behy. Tieto technicke kombinácie sú nasledne spájane do menších choreografických celkov. (Momentálne choreografia z Notre damme - dechiré).
3. Upokojenie organizmu a posilňovacie cvičenia. Záver je zameraný na posilňovanie brušných, chrbtových, sedacích svalov, a strečing.

LEKTORI :

  • Romana Orlická
  • Andrea Gabrišová


Hodina tanca je skupinová (max 10 žiakov). Tanec je rozdelený do dvoch kategórií: Muzikálová prípravka (začiatočníci) a Muzikálová skupina (pokročilí).