NOVINKA


Muzikálová hviezda 2017 - 11/01/2016

Muzikálová akadémia Bratislava
občianske združenie
 
vyhlasuje 6.ročník Speváckej súťaže „MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA“
 
Milí súťažiaci, speváci a priaznivci spevu, lektori – dovoľte mi, ako zriaďovateľke a riaditeľke celoslovenskej speváckej súťaže „MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA“, Vás srdečne pozvať na jej 6.ročník, ktorý sa uskutoční 29.apríla 2017 v reprezentačných priestoroch hotela „PLUS“ v Bratislave. 
 
Cieľom tejto súťaže je podporiť, zviditeľniť a podchytiť spevácke, resp.muzikálové talenty, či už ide o amatérskych alebo profesionálnych súťažiacich. 
 
Súťažný poriadok:
 
1. Súťaž bude jenokolová.
2. Kategórie:

Z – t.j. „začiatočníci“ resp.neprefesionálni speváci, ktorí ešte nenavštevujú vyššiu odbornú školu s muzikálovým zameraním (konzervatórium alebo vysokú školu s daným zameraním).

P – t.j. „pokročilí“ resp. profesionáli – speváci, ktorí študujú na vyšších odborných školách s muzikálovým zameraním (konzervatórium alebo vysokú školu s daným zameraním, príp. už účinkujú v profesionálnych muzikálových produkciách).

3. Súťažiaci budú rozdelení do nasledovných kategórií:

 

Sólisti Z1 – kategória od 8 do 13 rokov

- 1 populárna alebo muzikálová pieseň zodpovedajúca veku súťažiaceho

 

Z2 – kategória od 14 do 18 rokov (v deň súťaže dovŕšia 18 rokov)

- 1 populárna pieseň,

- 1 muzikálová pieseň

 

Z3 – kategória 18 a viac rokov,

- 1 populárna pieseň,

- 1 muzikálová pieseň,

- (alebo 2 muzikálové piesne rôzneho charakteru)

 

P1 – kategória od 14 do 18 rokov,

- 1 populárna pieseň,

- 1 muzikálová pieseň,

- (alebo 2 muzikálové piesne rôzneho charakteru)

 

P2 – kategória 18 a viac rokov

- 1 populárna pieseň,

- 1 muzikálová pieseň,

- (alebo 2 muzikálové piesne rôzneho charakteru)

 

DUETÁ – 1 populárny alebo muzikálový duet.

 

Podmienky účasti:
 
V každej kategórii bude vyhlásené 1., 2. a 3.miesto, ktoré môžu byť aj zdvojené. Porota má právo udeliť „Špeciálnu cenu poroty.“
Súťažná kategória bude otvorená, pokiaľ v nej budeme evidovať minimálne 5 platných prihlášok. 
 
Štartovné:
Kategórie Z1, Z2, Z3, P1, P2 – 30 € / spevák
Kategória DUETÁ – 35 € /dvojica
 
Študenti Muzikálovej akadémie Bratislava
Kategórie Z1, Z2, Z3, P1, P2 – 25 € / spevák
Kategória DUETÁ – 30 € /dvojica
 
Súťažiaci budú mať vrámci štartovného zabezpečený obed a pitný režim.
 
Štartovné uhraďte na číslo účtu:
bankové spojenie: 2923871321/1100
Variabilný symbol: Meno súťažiaceho
Do poznámky pre prijímateľa uveďte: MH 2017
 
 
V prípade, že sa spevák prihlási do dvoch kategórií platí iba polovicu z druhého predpísaného štartovného, vyplňuje však prihlášky na každú kategóriu zvlášť. Zaplatením štartovného sa prihláška stáva platnou. Štartovné sa vracia iba v prípade neotvorenia tej ktorej kategórie. Muzikálová akadémia Bratislava nehradí cestovné alebo iné náklady spojené s účasťou v súťaži.
 
Termín uzavretia platných prihlášok je 20.apríla 2017. Prihláška je platná len s priloženou kópiou o uhradení štartovného. 
 
 
Miesto konania súťaže:
Hotel PLUS – Bulharská 1743/72 Bratislava, Trnávka
Súťaž je otvorená, verejná s celoslovenskou pôsobnosťou.
 
Zloženie odbornej poroty:
Predseda poroty:
Miroslava Marčeková, riaditeľka Muzikálovej akadémie Bratislava (Nebude súťažiacich hodnodiť, bude iba reprezentatívnym garantom súťaže.)
Členovia poroty:
Mgr.Art. Božena Gráfová – profesorka konzervatória Bratislava
Júliana Jamrišková Knopp – speváčka, herečka, zastupuje základné umelecké školy
Ľubomír Dolný – skladateľ, dirigent a aranžér
Bagdasar Bayvertyan – spevák a hlasový pedagóg z Viedne
Špeciálny hosť: Andrea Gabrišová – muzikálová speváčka a herečka účinkujúca na Slovensku a v Čechách.
 
Súťažiaci odspievajú celý predpísaný repertoár, treba si priniesť podklady (nie nahrávky so spevom) na CD nosičoch alebo originálny klavírny notový materiál. Súťažiaci môžu spievať na podklady alebo s doprovodom klavíra. Korepetítor však k dispozícii nebude. Muzikálová akadémia Vám všetkým praje veľa úspechov a tešíme sa na stretnutie s Vami.
 
Podrobné informácie a prihlášky nájdete na našej stránke
Prihlášky posielajte na našu mailovú adresu uvedenú na stránke